Szanowna Opiekunko, Szanowny Opiekunie,

Chcemy Cię serdecznie zaprosić do udziału w naszym programie lojalnościowym.
Od 1 marca 2018 roku każdy dzień, który przepracujesz z nami na zleceniu przybliża Cię do otrzymania jednej z naszych atrakcyjnych nagród.
Zasady są bardzo przejrzyste: 1 dzień Twojej pracy na zleceniu = 1 pkt.
Ponadto, jeśli zdecydujesz się na dłuższy wyjazd, otrzymasz dodatkowe punkty bonusowe!

Program zakłada:

 • Przyznawanie 1 pkt za każdy 1 dzień na zleceniu z Gowork.pl w 2018 roku
 • Nagrodzenie „startowe” w postaci gadżetu z grupy pierwszej, dla czynnych Opiekunek, które są na liście w pierwszej 250 z uwagi na długość pobytu z Gowork.pl (przez czynną Opiekunkę rozumie się Opiekunkę, która wyjechała z Gowork.pl w ostatnim kwartale).Nagrodzenie dodatkowymi punktami Opiekunek, które przebywają nieprzerwanie na zleceniu:
  • 90 dni – dodatkowymi 20 pkt (bonus punktowy)
  • 120 dni- dodatkowymi 40 pkt. (bonus punktowy)
  • 150 dni- dodatkowymi 60 pkt. (bonus punktowy)
  • Powyższe punkty nie sumują się
 • Nagrodzeniu dodatkowymi punktami Opiekunek, które korzystają z platformy e-learningowej Gowork.pl:
  • Dodatkowe 30 pkt. za odbyte szkolenie

 Punkty warto zbierać, ponieważ we współpracy z marką Ochnik przygotowaliśmy wyjątkowe nagrody!

 

Regulamin programu lojalnościowego „Pracuj z Gowork.pl z przyjemnością”

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem programu lojalnościowego „Pracuj z Gowork.pl z przyjemnością” jest firma GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlcach, ul. Starowiejska172, 08-110 Siedlce.
2. Program Lojalnościowy jest skierowany do wszystkich Zleceniobiorców świadczących usługi opiekuńcze wykonywane na rzecz Organizatora.
3. Celem Programu Lojalnościowego jest nagrodzenie Zleceniobiorców za długoterminowe świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Organizatora.
4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu Lojalnościowego, jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin obowiązuje Organizatora i jego Uczestników od chwili jego ogłoszenia.
5. Program Lojalnościowy rozpoczyna się do dnia 01.03.2018 r. i będzie obowiązywał do dnia 31.12.2020.
6. W ramach Programu Uczestnik, w zamian za długoterminowe świadczenie usług opiekuńczych na rzecz Organizatora, po zebraniu odpowiedniej liczby punktów otrzymuję nagrodę rzeczową zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
7. Pełny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej http://www.opiekunka.gowork.pl/.

§ 2. Definicje
1. „Organizator” - Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą ul Starowiejska 172, 08-110 Siedlce.
2. „Program Lojalnościowy” - zwany dalej „Programem”, jest zorganizowanym przez firmę GoWork.pl Andrzej Kosieradzki z siedzibą w Siedlacach, ul Starowiejska 172 zwany systemem pozwalającym na nagradzanie Zleceniobiorców za długoterminową współpracę.
3. „Uczestnik Programu” – Zleceniobiorca, osoba zatrudniona przez Organizatora świadcząca usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora.
4. „Karta punktowa” –  dokument, który zawiera aktualny stan punktów oraz informuje o przewidywanym stanie punktów po zakończeniu zlecenia.
5. „Nagroda rzeczowa” - bonus w formie rzeczowej przyznawany Uczestnikowi Programu zgodnie z regulaminem.
6. „Dzień świadczenia usług opiekuńczych” - każdy dzień przeprowadzany na zleceniu.

§ 3. Uczestnictwo w programie
1. Do Programu przystąpić może Uczestnik, który jest Zleceniobiorcą, świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora.
2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego odbywa się automatycznie – każdy Uczestnik bierze w nim udział, jeśli świadczy usługi opiekuńcze na rzecz Organizatora od momentu uruchomienia Programu.
3. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
4. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.

§ 4. Warunki programu
1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi nagrody rzeczowe w zamian za dotrzymywanie warunków uczestnictwa w Programie oraz warunków umowy o zatrudnieniu zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu, a Organizatorem.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad nagradzania Uczestników, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani.
3. Przyznanie nagrody rzeczowej odbywa się na podstawie informacji o ilości zebranych punktów, umieszczonej na Karcie punktowej.
4. Aktualny stan punktów jest każdorazowo potwierdzany przez Konsultanta za pomocą Karty Punktowej przesyłanej do Opiekunki wraz z dokumentami dotyczącymi wyjazdu na zlecenie organizowane przez Organizatora.
5. Punkty są przyznawane według ustalonego przelicznika: 1 pkt za każdy 1 przepracowany dzień na zleceniu z  firmą Gowork.pl Andrzej Kosieradzki w okresie od 1.03.2018r. do 30.06.2020 r. Dzień przyjazdu i powrotu ze zlecenia nie jest punktowany.
6. Dodatkowe punkty premiowe są przyznawane za zlecenie, które trwa nieprzerwanie przez:
a) 90 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 20 punktów
b) 120 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 40 punktów
c) 150 dni – Uczestnik otrzymuje dodatkowe 60 punktów
7. Punkty dodatkowe wskazane w § 4 pkt 6 nie sumują się.
8. Uczestnicy, którzy korzystają z platformy e-learningowej udostępnionej przez Organizatora otrzymują jednorazowo dodatkowe 30 punktów.
9. Uczestnik programu może otrzymać dodatkowo do 30 punktów w formie bonusu uznaniowego, który przyznaje według własnej oceny Konsultant.
10. W przypadku uzasadnionej reklamacji klienta na usługi świadczone przez Uczestnika programu, w szczególności reklamacji, które dotyczą spożywania napojów alkoholowych przez Uczestnika przebywającego na zleceniu, następuje kasacja punktów, które zostałyby przyznane za reklamowane zlecenie.
§ 5. Nagroda
1. Nagrody rzeczowe przyznawane są w zależności od liczby zgromadzonych punktów,.
2. Zebrane punkty można wymieniać na nagrody rzeczowe przedstawione w katalogu, który jest dostępny na stronie internetowej www.opiekunka.gowork.pl. W przypadku wyczerpania zapasów danego artykułu Organizator może zaproponować artykuł z tej samej grupy punktowej.
3. Zebrane przez Uczestnika punkty wymieniają się jedynie na nagrody przewidziane przez program lojalnościowy „Pracuj z Gowork.pl z przyjemnością”.
3.  Poniższa tabela przedstawia progi punktowe wymagane do otrzymania nagrody z danej grupy punktowej:
Wymagana ilość punktów do otrzymania nagrody    Grupa Punktowa
150    Grupa 1
250    Grupa 2
350    Grupa 3

4. Uczestnik ma możliwość rezygnacji z nagrody z niższej grupy punktowej, jeżeli wyraża wolę zbierania punktów na nagrodę z wyższej grupy punktowej.
5. Uczestnik nie może przekazać zebranych przez siebie punktów osobie trzeciej.
6. Odbiór nagrody skutkuje zmniejszeniem liczby punktów o wykorzystane punkty.
7. Wybór nagrody Uczestnik zgłasza kontaktując się z Organizatorem drogą elektroniczną na adres mailowy: opiekunka@gowork.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 882 128 820.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator poinformuje o tym Uczestników.
2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
3. Niniejszy regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2020 r.